Od srpnja primjena novog načina obračuna usluge odvoza otpada

Na temelju odredbe članka 30. stavak 7. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN br.: 94/13. i 73/17.), te Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (NN br.: 50/17.), Grad Virovitica i općine Suhopolje, Gradina, Lukač i Špišič Bukovica donijele su odluke o načinu pružanja usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada (u daljnjem tekstu “Odluka”) na području svojih jedinica lokalne samouprave u daljnjem tekstu “JLS”). Ovim odlukama (Grad Virovitica, Općina Suhopolje, Općina Gradina, Općina Lukač, Općina Špišić Bukovica) određuje se način pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, te pružanja povezanih usluga odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila, problematičnog otpada i krupnog (glomaznog) otpada na području jedinica lokalne samouprave. Odlukama je definiran kriterij i način obračuna usluge, način formiranja cijene usluge, učestalost pružanja usluge, obaveze davatelja i korisnika usluge, sadržaj Izjave o načinu korištenja javne usluge kao temelj ugovora (u daljnjem tekstu “Izjava”), evidencija, način podnošenja prigovora, te ugovorne kazne s obrazloženjem. Sve JLS odobrile su 2019.g. novi Cjenik s bitnim povećanjem cijena za većinu korisnika usluge, no unatoć zakonskoj obvezi Flora ga ne primjenjuje budući su istovremeno najavljene izmjene Uredbe i pritužbe Ustavnom sudu, kako korisnika tako i davatelja usluge. Nakon Uredbe o izmjenam i dopunama Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (NN br.: 84/2019) i nedavne Odluke i Rješenja Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-II-2492/2017 (NN br.: 31/20 ) FLORA VTC od JLS ishođuje suglasnost na izmjene Cjenika koji je usklađen sa spomenutom Uredbom i Odlukom. Od srpnja 2021. primjenjujemo novi načina obračuna usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada s novim Cjenikom.

Svi naši korisnici bili su višekratno tijekom 2019. g. na razne načine (poštom na kućnu adresu, e-poštom, putem internetskih stranica Flore i JLS-a, objavama na društvenim mrežama, objavama u lokalnim tiskovinama, objavama na lokalnim radijskim postajama, plakatima, lecima, edukativnim brošurama) obaviješteni o svim pojedinostima pružanja “nove” usluge. Svi ste tijekom 2019. g., kao temelj našeg međusobnog ugovora, poštom na kućnu adresu zaprimili Izjave o načinu korištenja javne usluge u kojima smo Vam prezentirali sve pojedinosti i omogućili Vam odabir načina pružanja usluge. Također, kao i do sada, za sve upite i pojašnjenja neograničeno Vam je na raspolaganju naš info-centar pozivom na besplatni broj telefona 0800 444110.

Važno nam je da shvatite da poskupljenje usluge nije inicirano od strane vaših jedinica lokalne samouprave, niti od Flore kao davatelja usluge. Poskupljenje usluge rezultat je uspostave drugačijeg sustava pružanja usluge i obračuna cijene pružanja usluge propisanog nam novom zakonskom regulativom koja je usklađena s direktivama EU. Suprotno našim željama i nastojanjima Vaših jedinica lokalne samouprave, cijena usluge osjetno raste upravo grupama korisnika usluge koje smo svih ovih godina zajednički štitili: malim domaćinstvima, staračkim domaćinstvima, socijalnim slučajevima, malim obrtnicima i malim poduzetnicima. Ukidaju im se svi dosadašnji popusti i pogodnosti. Na žalost, sustav više ne uvažava, niti socijalne kriterije niti solidarnost između “velikih” i “malih” korisnika.

Bit novog sustav je korisniku omogućiti odvajanje i predaju svih korisnih sastojaka izdvojenih iz komunalnog otpada, a evidentirati i naplatiti pražnjenje samo „zelene“ posude u kojoj se nalazi preostali miješani komunalni otpad. Tako će svatko plaćati onoliko koliko „zagađuje“, odnosno koliko otpada proizvede. Temelj nacionalne Strategije, europskih direktiva, svih zakona i pravilnika koji određuju gospodarenje otpadom upravo je odrednica da „onečišćivač plaća“. Korisnik usluge u cijeni usluge, uz varijabilni dio sukladan predanoj količini otpada, plaća i fiksni dio cijene za pokriće svih ostalih troškova sustava (tzv. minimalna javna usluga).

STRUKTURA CIJENE JAVNE USLUGE: obavezna minimalna javna usluga + količina  

C = MJU + ( JC x V x BP x U )

C – cijena javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada

MJU – cijena obavezne minimalne javne usluge

JC – jedinična cijena pražnjenja volumena spremnika

V – volumen zaduženog spremnika u litrama

BP – broj pražnjenja spremnika u obračunskom razdoblju

U – udio korisnika u zajedničkom spremniku (npr. u “zgradi” sa 100 stanara: U=0,01 x br. stanara u stanu)

Cjenici: Grad Virovitica, Općina Suhopolje, Općina Gradina, Općina Lukač, Općina Špišić Bukovica

Ovdje možete vidjeti evidenciju vlastitog korištenja usluge i stanje računa.

Podaci potrebni Vam za pristup elektroničkoj evidenciji i stanju Vaših računa nalaze se na svakom Vašem računu koji ste zaprimili.

  • stanju svog računa pristupate u svakom trenu putem svoje web-kartice
  • sve posude su čipirane tako da evidenciju pražnjenja i obračun cijene sami kontrolirate
  • račune možete zaprimati elektronički, mailom i plaćati ih e-bankarstvom
  • sve obavijesti i informacije također primate elektronički
  • u reciklažna dvorišta možete bez naknade predati gotovo sve vrste otpada
  • glomazni otpad preuzimamo gdje i kada to vama odgovara
  • besplatni info centar 0800 444 110 dostupan Vam je non-stop

Lokacije reciklažnih dvorišta:

Virovitica – Florin put 14 (pored Gradskog odlagališta)

Lukač – mobilno reciklažno dvorište

Suhopolje – naselje Pčelić 194

Špišić Bukovica – Bukovački vinogradi 10

Gradina – mobilno reciklažno dvorište

Lokacije spremnika za odvojeno skupljanje reciklabilnog otpada 

NAPOMENA: davtelj usluge na cjelokupnom području pružanja usluge spremnike za odvojeno skupljanje komunalnog otpada izravno ustupa svakom korisniku usluge.

U tijeku je podjela novih spremnika (smeđi, plavi i žuti) svim našim korisnicima za skupljanje biootpada, papira i plastike. U plavi i žuti spremnik odlagat ćete otpad koje ste odlagali u plave i žute vreće. U smeđi spremnik odlažete biootpad, ali tek od onoga dana kada od Flore dobijete obavijest, uputu i raspored. Sve ostalo, osim “opasnih” i posebnih kategorija otpada odlagat ćete u zeleni spremnik za tzv. miješani komunalni otpad. Do početka pražnjenja smeđe posude Flora će vam prazniti zelenu posudu svakog tjedna kao i do sada (4-5 puta mjesečno), a naplaćivati samo dva pražnjenja.

Detaljnije informacije o novom načinu obračuna možete uvijek dobiti ako nas nazovete na naš info centar 0800 444 110.

 

© 2004-2018 Flora VTC d.o.o. Virovitica
Izrada Internet stranice. 1dva Održavanje: Flora Vtc.