Vodič za postupanje s otpadom

Vrste otpada

Komunalni otpad

– otpad iz kućanstva, otpad koji nastaje čišćenjem javnih površina i otpad koji je po svojstvima i sastavu sličan otpadu iz kućanstva, a koji nastaje u gospodarstvu, ustanovama i uslužnim djelatnostima.

Komunalni otpad odlažite u zelene posude (kante) koje prazni Flora vtc. d.o.o. prema tjednom rasporedu za pojedine ulice.

Industrijski otpad

– otpad koji nastaje u proizvodnim procesima u industriji, gospodarstvu, obrtu a po sastavu i svojstvima se razlikuje od komunalnog otpada.

Ambalažni otpad

– ambalaža preostala nakon što se proizvod raspakira, a obuhvaća sve proizvode u obliku kutija, posuda omota,  i druge oblike koji služe držanju drugog proizvoda u svrhu njegove zaštite, rukovanja, promidžbe i prodaje.

Građevni otpad

– otpad koji nastaje gradnjom, održavanjem i uklanjanjem građevina.

Električki i elektronički otpad

bilo koja koja električka i elektronička oprema koje je posjednik otpada odbacio, namjerava ili ih mora odbaciti te njihovi djelovi.

Otpadna vozila i otpadne gume

– otpad koji nastaje protekom životnog ciklusa proizvoda.

Korisni otpad

PET ambalaža

(prazne boce bezalkoholni pića i napitaka, omekšivača za rublje, prehrambenih proizvoda-ulje i sl. )odložite u žute kontejnere.

Ako je kontejner pun nazovite besplatan broj 080-444-110

MET ambalaža

(prazne metalne doze alkoholni i bezalkoholnih pića, prazne i isprane konzerve prehrambenih proizvoda, drugi manji metalni predmeti) odložite u sive kontejnere.

Ako je kontejner pun nazovite besplatan broj 080-444-110

Papir

(novine, časopisi, prospekti, katalozi, kartoni, uredski papir, telfonski imenici, papirnate vrećice) odložite u plave kontejnere.

Ako je kontejner pun nazovite besplatan broj 080-444-110

Staklo

(prazne boce i staklenke svih boja bez zatvarača i čepova) odložite u zelene kontejnere.

Ako je kontejner pun nazovite besplatan broj 080-444-110

U kontejnere za recikliranje ne odlagati:

  • plastificirani i metalizirani papir, najlonske vrećice, papirnate maramice, plastične i višeslojne ambalaže
  • doze i limenke koje su pod tlakom (sprejevi, dezodoransi), limenke boja, lakova, razrjeđivača i drugih lakozapaljivih ili eksplozivnih tvari,
  • plastičnu ambalažu motornih ulja, pesticida, herbicida, insekticida, otrova i sl.
  • žarulje fluoroscentne cijevi, kristal, bočice o lijekova, automobilsko i armirano staklo, porculansko i keramičko posuđe

U kante i kontejnere za komunalni otpad ne odlagati:

  • korisni otpad koji se može reciklirati, polutekuće stvari, žar, lešine životinja, električne baterije, akumulatore, auto gume, otpad iz klaonica, mesnica i ribarnica, otpad iz vrta, otpadni građevinski materijal, opasni otpad

Opasni otpad

  • Stare akumulatore odvezite u floru Vtc d.o.o, Vukovarska cesta 5, Virovitica
  • Motorna ulja mijenjajte kod automehaničara koji su ga dužni zbrinutierije
  • Stare baterije odložite u crvene zidne kontejnere
  • Stare lijekove vratite u ljekarnu koje imaju kontejnere za stare lijekove

Ostali otpad

Stare automobile možete odvesti u Flora Vtc d.o.o., Vukovarska cesta 5, Virovitica
tel: o33/803-140

Građevni otpad može sami odložiti na gradskom odlagalištu (šuta, cigla,crijep, beton materijal iz iskopa i sl.) ili naručite prijevoz na tel: 033/803-140 ili 098/343-169

Bio otpad odvojite u posebne posude i vreće ili kompostirajte u vlastitom vrtu i dobit ćete kvalitetno gnojivo.

Električki ili elektronički otpad – nazovite besplatan broj 0800/444-110 ili ispunite nalog za odvoz putem web portala http://www.eeotpad.com/

© 2004-2018 Flora VTC d.o.o. Virovitica
Izrada Internet stranice. 1dva Održavanje: Flora Vtc.