Od sljedeće godine nova usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada

Na temelju odredbe članka 30. stavak 7. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN br.: 94/13. i 73/17.), te Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (NN br.: 50/17.), Grad Virovitica i općine Suhopolje, Gradina, Lukač i Špišič Bukovica donose odluke o načinu pružanja usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada (u daljnjem tekstu “Odluka”) na području svojih jedinica lokalne samouprave.

 

Ovim odlukama određuje se način pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, te pružanja povezanih usluga odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila, problematičnog otpada i krupnog (glomaznog) otpada na području jedinica lokalne samouprave. Odlukama je definiran kriterij i način obračuna usluge, način formiranja cijene usluge, učestalost pružanja usluge, obaveze davatelja i korisnika usluge, sadržaj Izjave o načinu korištenja javne usluge kao temelj ugovora (u daljnjem tekstu “Izjava”), evidencija, način podnošenja prigovora, te ugovorne kazne s obrazloženjem.

Svi korisnici nove usluge, a prije početka pružanja usluge, bit će višekratno i na sve dostupne načine (poštom na kućnu adresu, e-poštom, putem internetskih stranica Flore i JLS-a, objavama na društvenim mrežama, objavama u lokalnim tiskovinama,  objavama na lokalnim radijskim postajama i lokalnoj televiziji, plakatima, lecima, edukativnim brošurama, javnim tribinama i slično) obaviješteni o svim pojedinostima pružanja nove usluge. Također, korisnicima naših usluga za sve upite i pojašnjenja na raspolaganju je naš info-centar pozivom na besplatni broj telefona 0800 444110.

 

Odluke: Grad Virovitica, Općina Suhopolje, Općina Gradina, Općina Lukač, Općina Špišić Bukovica

Cjenici: Grad Virovitica, Općina Suhopolje, Općina Gradina, Općina Lukač, Općina Špišić Bukovica

Obrazac Izjave: za “kućanstva” / za “stanove”, te dodatna Uputa za popunjavanje Izjave

Obavijest o prikupljanju miješanog komunalnog otpada, bio- i reciklabilnog otpada

Obavijest o načinu podnošenja prigovora

Elektronička evidencija o korištenju javne usluge

Lokacije reciklažnih dvorišta:  Virovitica – Florin put 14 (pored Gradskog odlagališta)

Lukač – mobilno reciklažno dvorište

Suhopolje – naselje Pčelić 194

Špišić Bukovica – Bukovački vinogradi 10

Gradina – mobilno reciklažno dvorište

Lokacije spremnika za odvojeno skupljanje reciklabilnog otpada 

NAPOMENA: davtelj usluge na cjelokupnom području pružanja usluge spremnike za odvojeno skupljanje komunalnog otpada izravno ustupa svakom korisniku usluge.

Uskoro, a prije početka pružanja nove usluge, svi naši korisnici dobiti će tri nova spremnika za odvojeno skupljanje biootpada, papira i plastike (smeđi, plavi i žuti). U plavi i žuti spremnik odlagati će te iste materijale koje ste odlagali u dosadašnje plave i žute vreće, dok u smeđi spremnik odlažete biootpad. Sve ostalo, osim svih materijala koji se mogu reciklirati, odlagati će te u zeleni spremnik koji služi za tzv. miješani komunalni otpad.

 

© 2004-2018 Flora VTC d.o.o. Virovitica
Izrada Internet stranice. 1dva Održavanje: Flora Vtc.