Get Adobe Flash player eko žabac

Katalog informacija

Na osnovu čl. 4.st. 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 172/03, 144/10), direktor Željko Iharoš dana 10.03.2011. god. donosi

Odluku o ustrojavanju Kataloga informacija Flore Vtc d.o.o.

Članak 1.

Ovom se Odlukom ustrojava Katalog informacija koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Flora Vtv d.o.o., a u cilju ostvarivanja prava na pristup informacijama u smislu Zakona o pravu na pristup informacijama.

Članak 2.

Dokumenti na kojima je zapisana ili unesena informacija u smislu čl. 1. Ove Odluke, utvrđuju se i sistematiziraju ovim Katalogom informacija kako slijedi:

 1. Gradivo koje sadrži osnovne podatke o osnivanju i statusnim promjenama društva
 2. Odluke organa društva (Napomena: navedene odluke nisu dostupne ukoliko predstavljaju poslovnu tajnu društva)
 3. Organizacija rada društva
 4. Zaštita na radu
 5. Podaci o novim radnicima primljeni u radni odnos
 6. Pregled kadrovske strukture radnika (obrazovanje, dobna i spolna struktura)
 7. Zaključeni ugovori
 8. Godišnji izvještaj o poslovanju društva
 9. Tehnička dokumentacija s pratećim sadržajima (projekti, analize, očevidnici, izvješća) i informacijski sustav
 10. Katastar posuda za otpad
 11. videncija korisnika odvoza komunalnog otpada
 12. Cjenici gospodarenja otpadom
 13. Godišnji programi održavanja čistoće po jedinicama lokalne samouprave
 14. Natječajna dokumentacija za provedbu postupka javne nabave (Napomena: navedena dokumentacija objavljuje se u Elektronskom oglasniku javne nabave)
 15. Ostale informacije o obavljanju djelatnosti društva.

Članak 3.

Flora Vtc d.o.o. omogućava pravo na pristup informacijama:

 1. Redovitim objavljivanjem informacija iz domene djelatnosti koju obavlja komunalno društvo putem: godišnjih, polugodišnjih i periodičnih izvješća o poslovanju, pisanih informacija, brošura i letaka, Web stranica i na drugi primjeren način radi upoznavanja javnosti.
 2. Davanjem službenih priopćenja za tisak i druga sredstva javnog priopćavanja
 3. Usmeno ili pismeno putem službenika za informiranje u svezi s ostvarivanjem prava na pristup informacijama u skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama i ove Odluke.
 4. Na drugi način kojim se ostvaruje pravo na slobodan pristup informacijama: telefonskim upitom, telefaksom i e- mailom.

Članak 4.

Flora Vtc d.o.o. će uskratiti pravo na pristup informaciji odnosno uvid u dokumentaciju ako je ona zakonom, općim aktima društva ili odlukom uprave određena kao poslovna tajna.

Članak 5.

Korisnik prava na informaciju je svaka domaća ili strana fizička ili pravna osoba.

Korisnik prava na informaciju ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva Flori Vtc d.o.o.

Pisani zahtjev u vezi s ostvarivanjem prava na pristup informaciji može se podnijeti na adresu: Flora Vtc d.o.o., Vukovarska 5, 33000 Virovitica te putem elektronske pošte na: flora-vtc@vt.t-com.hr

Usmeno postavljeni zahtjev primati će se na zapisnik ponedjeljkom od 11:00 do 14:00 sati na adresi Flora Vtc d.o.o., Vukovarska 5, 33000 Virovitica, kod tajnika-administratora. Zahtjev se može podnijeti i putem telefona na telefonski broj: 033/803-140. O zahtjevima podnijetim putem telefona ili drugog telekomunikacijskog uređaja sastaviti će se službena zabilješka i naznačiti vrijeme zaprimanja zahtjeva.

Članak 6.

Flora Vtc d.o.o. je dužno korisniku omogućiti pristup informaciji u što kraćem roku, a najkasnije u roku od 15 dana od primitka zahtjeva.

Ukoliko podneseni zahtjev nije potpun ili razumljiv pozvati će se korisnik da u daljnjem roku od 3 dana zahtjev ispravi s poukom da će u protivnom zahtjev biti odbačen rješenjem kao nepotpun ili nerazumljiv.

Ako Flora Vtc d.o.o. ne posjeduje, ne raspolaže ili ne nadzire informaciju, a ima saznanja o nadležnom tijelu, bez odgode, a najkasnije u roku od 8 dana od dana zaprimanja zahtjeva, dužno je ustupiti zahtjev nadležnom tijelu i o tome obavijestiti korisnika.

Članak 7.

Korisnik prava na informaciju, kojemu je omogućen pristup informaciji izradom preslika dokumenata koji sadrža traženu informaciju, dužan je platiti propisanu naknadu za izradu preslike.

Članak 8.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na web stranicama Društva. U Virovitici, 10.03.2011.god.

FLORA VTC d.o.o. Željko Iharoš, direktor


Službenik za informiranje:  Kristijan Kašaj, struč.spec.publ.admin.

kristijan.kasaj@flora-vtc.hr

033 803 150 – radno vrijeme: 7-15 sati

           Odluka Tvrtke o imenovanju službenika za informiranje

Cijene ostvarivanja prava: visina naknada je utvrđena člankom 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, br. 25/13.) a sukladno stvarnim materijalnim troškovima (link sa cijenama)

 

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o PPI :      za 2016.g. (.pdf)   (.csv)

za 2017.g.

                                                                                 za 2018.g.

Preuzimanje dokumentacije:

Zahtjev za pristup informacijama (pdf)

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije (pdf)

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija (pdf)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama (pdf)

Prijava-formular za zaposlenje u Flori

© 2004-2018 Flora VTC d.o.o. Virovitica
Izrada Internet stranice. 1dva Održavanje: Flora Vtc.