Od siječnja 2024. na snazi izmjene Cjenika javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada


Nakon provedenog Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću te donešenih odluka JLS-ova  od siječnja 2024. g. na snazi su Izmjene Cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog  komunalnog otpada kuju pruža FLORA VTC d.o.o. na području Virovitice i općina Suhopolje, Špišić Bukovica, Lukač i Gradina.

Cijena javne usluge plaća se radi pokrića troškova pružanja javne usluge, a strukturu cijene javne usluge čini cijena javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada, cijena obvezne minimalne javne usluge i cijena ugovorne kazne. Na cjelokupnom području pružanja usluge FLORA VTC d.o.o., a sukladno odlukama JLS, kao kriterij količine otpada određen je volumen spremnika i broj pražnjenja spremnika. Korisnicima usluge obračunava se i naplaćuje samo pražnjenje spremnika za miješani komunalni otpad (zeleni spremnik). Cijena javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada određuje se prema izrazu:

C = OMJU + (JCV × BP × U)

pri čemu je:

OMJU – cijena obavezne minimalne javne usluge

JCV – jedinična cijena za pražnjenje volumena spremnika miješanog komunalnog otpada

BP – broj pražnjenja spremnika miješanog komunalnog otpada u obračunskom razdoblju

U – udio korisnika usluge u korištenju spremnika.

Ukupna cijena javne usluge (usporedivo na referentnom korisniku s dva pražnjenja posude od 120 l.) niža je od prosječne cijene svih ostalih javnih i privatnih tvrtki koje pružaju ovu uslugu na teritoriju RH, s tim da je više od trećine pružatelja usluge najavilo značajno poskupljenja usluge početkom slijedeće godine.

Nova struktura cijene javne usluge, stimulativna je odnosom OMJU (fiksnog dijela cijene) i jedinične cijene pražnjenja posude, odnosno bitno potiče korisnike javne usluge na povećano odvajanje komunalnog otpada te smanjenje količine predaje miješanog komunalnog otpada, a koji se jedini i naplaćuje. Primjer „referentnog korisnika“: korisnik koji ne bi izdvajao reciklabilni otpad iz komunalnog otpada, plaćao bi 10,56 € mjesečno samo za 4 pražnjenja posude od 120 l.,  a što čini omjer 56 : 44 % odnosa udjela cijena pražnjenja posude naspram udjela cijene fiksnog dijela računa (OMJU). Naravno, korisniku koji ne razdvaja otpad naplatit će se ugovorna kazna, sukladno Zakonu. Takav način obračuna cijene stimulira odvajanje otpada kod korisnika usluge i pridonosi postizanju ciljeva odvojenog prikupljanja otpada propisanih Zakonom (do 2025.g. odvajati 55% reciklabilnih sastojaka iz komunalnog otpada).

Prosječna promjena cijena javne usluge za korisnika usluge razvrstanog u kategoriju korisnika kućanstvo iznosi 32,22% dok je prosječna promjena cijena javne usluge za korisnika usluge razvrstanog u kategoriju korisnika koji nije kućanstvo iznosi 22,61%.

Razlozi promjene cijena su prezentirani te vrlo detaljno i argumentirano objašnjeni u Prijedlogu izmjene cjenika, a sve cjenike i odluke JLS-ova možete pogledati ovdje. Cijene koje nisu u direktnoj vezi s porastom troškova pružanja javne usluge nisu mijenjane, a cijene nekih usluga su i smanjene zbog poboljšanja u operativnosti pružanja usluge. Omjeri cijene za količinu predanog miješanog komunalnog otpada i cijene obvezne minimalne javne usluge u ukupnoj cijeni javne usluge odmjereni su na način koji će osigurati obavljanje javne usluge na kvalitetan, postojan i ekonomski učinkovit način. Prijedlog izmjene cijena je u skladu s načelima održivog razvoja, zaštite okoliša, postulata onečišćivač plaća, a sve kako bi se osiguralo i poticalo daljnje odvajanje i odvojeno sakupljanje otpada sukladno Zakonu.

Ovdje možete vidjeti evidenciju vlastitog korištenja usluge i stanje računa.

Podaci potrebni Vam za pristup elektroničkoj evidenciji i stanju Vaših računa nalaze se na svakom Vašem računu koji ste zaprimili.

  • stanju svog računa pristupate u svakom trenu putem svoje web-kartice
  • sve posude su čipirane tako da evidenciju pražnjenja i obračun cijene sami kontrolirate
  • račune možete zaprimati elektronički, mailom i plaćati ih e-bankarstvom
  • sve obavijesti i informacije također primate elektronički
  • u reciklažna dvorišta možete bez naknade predati gotovo sve vrste otpada
  • glomazni otpad preuzimamo gdje i kada to vama odgovara, jednom godišnje besplatno
  • besplatni info centar 0800 444 110 dostupan Vam je non-stop

Lokacije reciklažnih dvorišta:

Virovitica – Florin put 14 (pored Gradskog odlagališta)

Lukač – mobilno reciklažno dvorište

Suhopolje – naselje Pčelić 194

Špišić Bukovica – Bukovački vinogradi 10

Gradina – mobilno reciklažno dvorište

Lokacije spremnika za odvojeno skupljanje reciklabilnog otpada 

NAPOMENA: davtelj usluge na cjelokupnom području pružanja usluge spremnike za odvojeno skupljanje komunalnog otpada izravno ustupa svakom korisniku usluge.

Detaljnije informacije o Izmjenama cjenika možete dobiti ako nas nazovete na naš info centar 0800 444 110.

 

© 2004-2018 Flora VTC d.o.o. Virovitica
Izrada Internet stranice. 1dva Održavanje: Flora Vtc.