objavljeno Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću glede Prijedloga promjene cijena javne usluge

Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15, 69/22) i članka 77. stavka 3. Zakona o gospodarenju otpadom (NN 84/21) tvrtka FLORA VTC d.o.o. dana 12. listopada 2023. godine pokrenula je postupak izmjene Cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Virovitice.
Svi zainteresirani mogu najkasnije do 12. studenog 2023. godine do 15:00 sati putem obrasca dostaviti svoje prijedloge i mišljenja na prijedlog Cjenika javne usluge na e-mail adresu: informacije@flora-vtc.hr.


Prijedlog izmjene Cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Virovitice s obrazloženjem te obrazac sudjelovanja u savjetovanju, dostupni su na web stranici FLORA VTC : http://flora-vtc.hr/savjetovanje-sa-zainteresiranom-javnoscu/

U razlozima potrebe promjene cijena javne usluige prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada davatelj usluge detaljno je i argumentirano obrazložio tri osnovna problema zbog kojih je nužna promjena važećeg Cjenika:

    1. Promjena zakonodavnog okvira
    2. Ekonomski razlozi održivosti pružanja usluge
    3. Izostanak zakonom propisanih potpora Fonda ZOEU

Omjeri cijene za količinu predanog miješanog komunalnog otpada i cijene obvezne minimalne javne usluge u ukupnoj cijeni javne usluge odmjereni su na način koji će osigurati obavljanje javne usluge na kvalitetan, postojan i ekonomski učinkovit način. Prijedlog izmjene cijena je u skladu s načelima održivog razvoja, zaštite okoliša, postulata onečišćivač plaća, a sve kako bi se osiguralo i poticalo daljnje odvajanje i odvojeno sakupljanje otpada sukladno Zakonu.

© 2004-2018 Flora VTC d.o.o. Virovitica
Izrada Internet stranice. 1dva Održavanje: Flora Vtc.